Wat is het doel van Stichting tot Steun Maeykehiem?

De Stichting tot Steun heeft ten doel het financieren van projecten van, evenals het verlenen van steun aan Stichting Maeykehiem en aan andere onder toezicht van die Stichting werkende instellingen, met alle daarvoor ten dienste staande middelen, in de ruimste zin des woords.

Genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door jaarlijks aan de Raad van Bestuur te vragen welke projecten vanuit Stichting Maeykehiem voor ondersteuning worden voorgedragen. Deze projecten dienen een innovatief en/of kwaliteitsverbeterend karakter te hebben met een duidelijke meerwaarde voor cli√ęnten van Stichting Maeykehiem. Daarbij geldt dat deze projecten niet vanuit de normale bekostiging gefinancierd kunnen worden.

Daarnaast tracht de Stichting haar doelstellingen te realiseren door gelden te werven uit onder meer testamentaire beschikkingen, eenmalige giften van particulieren, bedrijfsleven en serviceclubs.

DSC012441

Wie zijn wij?

De Stichting tot Steun kent een bestuur. Deze bestuurt de stichting en heeft in die zin de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma‚Äôs, activiteiten en de financi√ęle richtlijnen. Het bestuur wordt conform de statutaire bepalingen gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Maeykehiem.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mr. Drs. J.H.J. (Hans) Konst

Voorzitter

Mevrouw Dr. Ir. S. (Saakje) Mulder

Secretaris 

P.U. (Piet) Hoekstra

Penningmeester

D.S. (Dirk) Hylkema

Lid

 

De werkwinkel

Foto ww
De werkwinkel is eigendom van ‚ÄúStichting tot steun‚ÄĚ. De stichting verhuurt dit pand aan Stichting Maeykehiem. De Werkwinkel staat aan de Rengersstraat 2 te Sint Nicolaasga. Dit pand is ongeveer 20 jaar geleden aangekocht door Stichting tot steun. De Werkwinkel is een dagbestedingsproject, gelegen nabij het centrum van Sint Nicolaasga. De vroegere functie van de Werkwinkel was het bestaande politiebureau in het dorp. Het gebouw bestaat uit twee werkruimtes, een kantine, keukentje en een winkel. In de winkel worden allerlei cadeaus verkocht, zowel zelfgemaakte producten van Stichting Maeykehiem als inkoopartikelen. Het is voor iedereen toegankelijk en zeker een bezoekje waard. De Werkwinkel is niet meer weg te denken uit het dorp.

Mogelijkheden van nalatenschap

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene, zoals een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Laat u een erfenis na? Als u zelf geen testament opstelt, regelt het erfrecht wie uw erfenis krijgt. U kunt zelf al zaken regelen tijdens uw leven, bijvoorbeeld schenkingen aan een doel.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u Stichting Maeykehiem kunt steunen door onze stichting op te nemen in uw testament. Bijvoorbeeld door het toekennen van een legaat. Dat kan zijn een bepaalde som geld of een waardevol object dat u wilt nalaten en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Eventueel kunt u hierbij de term ‚Äúvrij van recht‚ÄĚ opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een andere mogelijkheid van nalaten aan ‚ÄúStichting tot Steun‚ÄĚ  is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u ‚ÄúStichting tot Steun‚ÄĚ tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

U kunt ook denken aan een periodieke schenking

Met een periodieke gift helpt u mensen met een beperking voor langere tijd en maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. Een periodieke gift is een schenking van een vast bedrag per jaar bijvoorbeeld gedurende minimaal vijf jaren. De schenking is volledig aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Nalatenschap en de fiscus

Sinds 1 januari 2006 zijn nalatenschappen aan goede doelen vrijgesteld van successierecht. Dat wil zeggen dat ‚ÄúStichting tot Steun‚ÄĚ geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag kan dus worden ingezet.

Meer informatie

Om een testament op te maken of te wijzigen, kunt u contact opnemen met een notaris. Voor vragen over erven of het opstellen van een testament kunt u terecht op www.notaris.nl.

Tevens is het mogelijk om uw vragen bij notariskantoor Hoekstra en Partners te Sint Nicolaasga te stellen. Zie www.hoekstraenpartners.nl/notariskantoor-sint-nicolaasga.

 

Bel 0513-433800 voor hulp en overige vragen

Of stel uw vraag via ons contactformulier.