Wat is het doel van Stichting tot Steun Maeykehiem?

De Stichting tot Steun heeft ten doel het financieren van projecten van, evenals het verlenen van steun aan Stichting Maeykehiem en aan andere onder toezicht van die Stichting werkende instellingen, met alle daarvoor ten dienste staande middelen, in de ruimste zin des woords.

Genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door jaarlijks aan de Raad van Bestuur te vragen welke projecten vanuit Stichting Maeykehiem voor ondersteuning worden voorgedragen. Deze projecten dienen een innovatief en/of kwaliteitsverbeterend karakter te hebben met een duidelijke meerwaarde voor cliënten van Stichting Maeykehiem. Daarbij geldt dat deze projecten niet vanuit de normale bekostiging gefinancierd kunnen worden.

Daarnaast tracht de Stichting haar doelstellingen te realiseren door gelden te werven uit onder meer testamentaire beschikkingen, eenmalige giften van particulieren, bedrijfsleven en serviceclubs.

DSC012441

Wie zijn wij?

De Stichting tot Steun kent een bestuur. Deze bestuurt de stichting en heeft in die zin de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma’s, activiteiten en de financiële richtlijnen. Het bestuur wordt conform de statutaire bepalingen gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Maeykehiem.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mr. Drs. J.H.J. (Hans) Konst

Voorzitter

Mevrouw Dr. Ir. S. (Saakje) Mulder

Secretaris 

P.U. (Piet) Hoekstra

Penningmeester

D.S. (Dirk) Hylkema

Lid

 

De werkwinkel

Foto ww
De werkwinkel is eigendom van “Stichting tot steun”. De stichting verhuurt dit pand aan Stichting Maeykehiem. De Werkwinkel staat aan de Rengersstraat 2 te Sint Nicolaasga. Dit pand is ongeveer 20 jaar geleden aangekocht door Stichting tot steun. De Werkwinkel is een dagbestedingsproject, gelegen nabij het centrum van Sint Nicolaasga. De vroegere functie van de Werkwinkel was het bestaande politiebureau in het dorp. Het gebouw bestaat uit twee werkruimtes, een kantine, keukentje en een winkel. In de winkel worden allerlei cadeaus verkocht, zowel zelfgemaakte producten van Stichting Maeykehiem als inkoopartikelen. Het is voor iedereen toegankelijk en zeker een bezoekje waard. De Werkwinkel is niet meer weg te denken uit het dorp.

Mogelijkheden van nalatenschap

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene, zoals een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Laat u een erfenis na? Als u zelf geen testament opstelt, regelt het erfrecht wie uw erfenis krijgt. U kunt zelf al zaken regelen tijdens uw leven, bijvoorbeeld schenkingen aan een doel.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u Stichting Maeykehiem kunt steunen door onze stichting op te nemen in uw testament. Bijvoorbeeld door het toekennen van een legaat. Dat kan zijn een bepaalde som geld of een waardevol object dat u wilt nalaten en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Eventueel kunt u hierbij de term “vrij van recht” opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een andere mogelijkheid van nalaten aan “Stichting tot Steun”  is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u “Stichting tot Steun” tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

U kunt ook denken aan een periodieke schenking

Met een periodieke gift helpt u mensen met een beperking voor langere tijd en maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. Een periodieke gift is een schenking van een vast bedrag per jaar bijvoorbeeld gedurende minimaal vijf jaren. De schenking is volledig aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Nalatenschap en de fiscus

Sinds 1 januari 2006 zijn nalatenschappen aan goede doelen vrijgesteld van successierecht. Dat wil zeggen dat “Stichting tot Steun” geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag kan dus worden ingezet.

Meer informatie

Om een testament op te maken of te wijzigen, kunt u contact opnemen met een notaris. Voor vragen over erven of het opstellen van een testament kunt u terecht op www.notaris.nl.

Tevens is het mogelijk om uw vragen bij notariskantoor Hoekstra en Partners te Sint Nicolaasga te stellen. Zie www.hoekstraenpartners.nl/notariskantoor-sint-nicolaasga.

 

How To Play The Very Best Online Casino Online In The UK

Playing the best casino site online has never ever been much easier! With this overview, you'll learn just how to discover the most effective online casinos for UK players, what the very best casino online in the UK is, exactly how to win at any online casino, as well as a lot more. Simply put, you'll have the ability to play your way to awinning casino experience in no time! So continue reading as well as get ready for some major online casino fun!

Just how to locate the very best online casinos for UK gamers?

When it concerns gaming, the majority of people prefer to do so in the convenience of their very own residence. Thats why its vital to find a great online gambling enterprise that provides UK players the best pc gaming experience possible. Make sure to inspect the casinos constraints on just how usually you can withdraw funds as well as where on the planet you can play from. In addition, try to find casinos with a great online reputation and also validated payment approaches. When it involves gaming, security is vital, so make sure the gambling enterprise youre thinking about deals licensing as well as safety and security standards that youre comfy with. Ultimately, make sure to find a gambling enterprise that uses free play options for UK gamers. This way, you can check out the games before you make a decision to transfer any type of cash Read on for our leading picks: ## link ##.

 

What is the best gambling enterprise online in the UK?

Selecting the most effective casino online in the UK can be a daunting task. After all, there are a variety of fantastic options readily available. Nevertheless, with a little research study and prep work, you can conveniently pick the best one for your requirements. First, be aware of each gambling enterprises toughness and also weaknesses. Once youve picked an online casino, see to it to sign up and also begin playing! Next off, think about pc gaming options, customer support, and also general worth for money. Keep in mind, its vital to compare all the gambling establishments before choosing. With a little initiative, youll be able to locate the very best online casino in the UK!

 

Exactly how to win at the most effective online casino site?

Playing at an online casino can be an enjoyable as well as exciting experience, yet its vital to be aware of casino site technique and method before gambling. Before you start betting, make certain to check out the casinos regulations and also laws so that you know what youre obtaining into.

 

Exactly how to make deposits and also take out money.

Financial is a fundamental part of life, and also its something that everyone ought to do a minimum of once. To open a checking account, visit your regional bank branch or electronic banking service. You will require a checking account or EFTPOS card to make down payments as well as withdrawals. EFTPOS cards are available in a lot of Australian supermarkets and also convenience stores. There are a number of banks that use electronic financial services, so its simple to change in between them if you want to. In addition to financial, on the internet purchasing is additionally a wonderful method to make down payments and withdrawals. By utilizing your checking account, you can quickly pay for your on-line purchases with your debit or bank card.

 

Beneficial ideas for winning at any kind of gambling establishment

Online casino betting can be a lot of enjoyable, yet its essential to remember that its a lottery. If youre having fun genuine cash, never wager more than you can manage to shed. Adhere to standard blackjack as well as roulette rules, so you can make the most of your possibilities of winning. Always play secure by avoiding ports machines that do not have a light above them. Bet tiny as well as frequently and you should have the ability to stay in the ready a while!

 

Just how to sign up for the very best online gambling enterprise?

Theres no demand to be a gaming pro to appreciate the best online gambling enterprise experiences. Many brand-new players find it helpful to ask a member of team any type of concerns they might have. After youve checked out the terms of the site, its time to come down to business. The best method to do this is by developing an account and beginning playing. There are several gambling enterprise internet sites to select from, so its important to find the one that finest suits your needs. When youve signed up as well as visited, make certain to look into the casino sites reward provides as well as begin playing for genuine!

 

 

Frequently Asked Questions

 

What are the best gambling enterprise rewards for UK players?

There are various incentives available to UK players, so its essential to do your research before you start playing. A few of the very best casino incentives for UK players consist of no deposit perk codes, totally free rotates and unique offers. Ensure to sign up for e-mail updates to ensure that you can be kept in the loophole regarding new bonus chances.

 

What are the most effective casino site sites for UK gamers?

The very best gambling establishment sites for UK players are those that are qualified and regulated by the UK Gaming Compensation.

 

Verdict

In this message, we have described the different steps you need to take to discover the best online casinos for UK players. From discovering the finest gambling establishment online to making down payments and taking out cash, we have actually covered whatever you need to know!

Of stel uw vraag via ons top 10 best online casinos